สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

         พัฒนาความรู้  คู่คุณธรรม

        

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

         สุขภาพดี   ชีวีมีสุข