ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
นายสุเทพ วันฟั่น ผู้อำนวยการสถานศึกษาประธานอำนวยการจัดโครงการเลือกตั้ง โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมขึ้นจากฝ่ายกิจการนักเรียนให้มีการเลือกตั้งแทนสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ให้นักเรียนมีภาวะการเป็นผู้นำ มีความรักสามัคคี เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมือง และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีส่วนร่วมกิจกรรมในการดูแลปกครองภายในโรงเรียน ตามระบอบประชาธิปไตย ให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย โดยให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ และผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ดำเนินการให้นักเรียนได้รู้จักและมีประสบการณ์ในการร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2565,16:29   อ่าน 621 ครั้ง