กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.กรพิน สรรกำเนิด
ครู คศ.3

น.ส.วิไลลักษณ์ หาญวัฒนสกุล
ครู คศ.3

นางทัศนีย์ พรมกลิ้ง
ครู คศ.3

นางปานจิต วงษ์มาก
ครู คศ.2

น.ส.วิไล มีสวนทอง
ครู คศ.3

น.ส.สุคนธ์ อินทร์แก้ว
ครู คศ.3

น.ส.สุภาวรรณ สิทธิสงคราม
ครู คศ.2

น.ส.ณภัทร เฉลิมพงษ์
ครู คศ.2

นางพันธ์ทิพย์ แก้วทาสี
ครู คศ.2

นางสาวทัศพร อุตตะมะ
ครู คศ.2

น.ส.นพรัตน์ ใจกาษา
ครู คศ.2