กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

น.ส.อนุรักษ์ วงษ์ทิม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

น.ส.จุฑาทิพย์ อิ่มหมี
ครู คศ.3

นายสกลวัฒน์ เชื้อผู้ดี
ครู คศ.2

นางภัณฑิลา โคตะมี
ครู คศ.2

นางสาววาสนา พรมแสน
ครู คศ.2

นางสาวทัศนีย์ ฉิมยง
ครู คศ.2

นางสาวไพลิน บุญเจริญ
ครู คศ.1

นายชัยมงคล ตาทิพย์
ครู คศ.1