ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุคนธ์ อินทร์แก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวรัญญา พลสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางพรทิพย์ ทิวาคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุทัตตา บุญเลี้ยง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายไชยวัฒน์ กันทะทำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาววาสนา พรมแสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4