ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางรัตนา ยศบรรเทิง
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางปาณิสรา ประกาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางวิยะดา จงบริบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอนุรักษ์ วงษ์ทิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาววิภาวี ตนะทิพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางปานจิต วงษ์มาก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4