ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูทับทิม เรือนทิ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

วิทยา ชื่นจิตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ครูวิมลรัตน์ คำปาสังข์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ครูฐิติกานต์ สิงหล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูนพรัตน์ ใจกาษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ครูสกลวัฒน์ เชื้อผู้ดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3