ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูกรพิน สรรกำเนิด
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูพิลาวรรณ เสนีวงค์ ณ อยุธยา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูสายชล วัลละวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2