กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

น.ส.สุทัตตา บุญเลี้ยง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0862033990

นายประศักดิ์ พิมพ์เภา
ครู คศ.2

นายธนาวุธ วัลละวงษ์
ครู คศ.2

นายอรุณ ดอนไพรพัน
ครู คศ.2

ว่าที่ร.ต.ไชยวัฒน์ กันทะทำ
ครู คศ.2