กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชาตรี กลิ่นลูกอิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมิธ วันดี
ครู คศ.2

นางสาวฐิติกานต์ สิงหล้า
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต. ไชยวัฒน์ กันทะทำ
ครู คศ.2