กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวิยดา จงบริบูรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

น.ส.กนิษฐา กาญจนคงคา
ครู คศ.2

นางสาวสุทัตตา บุญเลี้ยง
ครู คศ.3

นายชัยมงคล ตาทิพย์
ครู คศ.1