คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภรณ์ เพชรปัญญา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางปัณณภัสร์ อมรพีรสิทธิ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ฝ่ายคำตา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาวรพล ทนฺตจิตฺโต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายปาน มนติ๊บ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอำพร แย้มสวน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดาบตำรวจเอกวัสส์ พอกพูนธนนันท์
ตำแหน่ง :
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ นามราช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเป็ง แสนพรม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายพิณทุสร อินทา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสังวาลย์ เรือนใจดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภัค กันจะนะ
ตำแหน่ง : ครู
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ วันฟั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ